Apple cuối cùng cũng giải thích chữ “S” và “R” trong tên của iPhone mới có ý nghĩa gì